Deň storenstva – 1. september

Pápež František sa ako prvý z pápežov vyjadruje k ochrane životného prostredia, ktoré máme k dispozícii a za ktoré zodpovedáme. Napísal k tomu encykliku s názvom Laudato si. A tiež sa pridal k tradícii pravoslávnej cirkvi, ktorá už roky prvého septembra prosí za za celé stvorenie, teda za celý svet vrátane prírody. V tomto roku to bude prvý raz, čo sa k tejto téme pridáva aj katolícka cirkev. Preto preberáme článok z TK KBS:

Aj Katolícka cirkev bude od 1. septembra tohto roku sláviť tento deň ako Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva. Rozhodol o tom pápež František. Uvádza to v dnes zverejnenom liste adresovanom kardinálom Petrovi Turksonovi, predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, a Kurtovi Kochovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Katolícka cirkev sa tak už tohto roku, teda o tri týždne, pripojí ku Pravoslávnej cirkvi, ktorá už istý čas slávi tento deň s týmto zameraním. Ako píše Svätý Otec hneď v prvých radkoch listu, činí tak „zdieľajúc starosť o budúcnosť stvorenstva spolu s milovaným bratom patriarchom Bartolomejom a prijímajúc odporúčanie jeho zástupcu, metropolitu Pergama Ioannisa, ktoré predniesol pri prezentácii encykliky Laudato si’ o starostlivosti o spoločný dom.“

„Ako kresťania chceme ponúknuť náš príspevok k prekonaniu ekologickej krízy, ktorú ľudstvo zažíva. Preto musíme v prvom rade načerpať z nášho bohatého duchovného dedičstva motiváciu, ktorá bude živiť zanietenie za starostlivosť o stvorenie, vždy majúc na pamäti, že pre veriacich v Ježiša Krista, Božie Slovo, ktoré sa stalo pre nás človekom, «spiritualita nie je oddelená od ich tela, ani od prírody alebo od skutočností tohto sveta, ale naopak žije s nimi a v nich, v spoločenstve so všetkým, čo ich obklopuje» (Laudato si’, 216). Ekologická kríza nás preto vyzýva k hlbokej duchovnej konverzii: Kresťania sú povolaní k «ekologickej konverzii, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, vyšli najavo všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom» (tamže, 217). Vskutku, «žiť povolanie byť ochrancami Božieho diela je podstatnou súčasťou cnostného života, a nie je to niečím voliteľným, ani žiadnym druhotným aspektom kresťanského života» (tamže).

Každoročný Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti, vyprosujúc si jeho pomoc pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo pre hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme. Slávenie tohto dňa s rovnakým dátumom spolu Pravoslávnou cirkvou bude plodnou príležitosťou svedčiť o našom upevňujúcom sa spoločenstve s bratmi pravoslávnymi. Žijeme v dobe, v ktorej všetci kresťania čelia rovnakým a dôležitým úlohám, na ktoré musíme dať spoločné odpovede, aby sme boli dôveryhodnejšími a účinnejšími. Z toho vyplýva moje želanie, aby tento deň mohol zahrnúť určitým spôsobom aj iné cirkvi a cirkevné spoločenstvá a mohol byť slávený v súlade s iniciatívami, ktoré v súvislosti s touto témou vyvíja Svetová rada cirkví.“

V liste, datovanom 6. augusta 2015 na Sviatok Premenenia Pána, sa ďalej pápež obracia menovite na kardinála Turksona, aby informoval spoločenské i cirkevné inštitúcie zodpovedné za oblasť ekológie o zriadení Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva, aby bol slávený v súlade s miestnymi požiadavkami a situáciou, za účasti všetkého ľudu, a aby bol momentom modlitby, reflexie a zmeny životného štýlu. Na kardinála Kocha sa pápež František v závere listu obracia so žiadosťou rozvinúť potrebné kontakty s Ekumenickým patriarchátom a ďalšími ekumenickými inštitúciami, pre zabezpečenie toho, aby sa tento Svetový deň mohol stať znamením spoločnej cesty všetkých veriacich v Krista. „Dúfajúc v širšiu spoluprácu pre čo najlepší štart a rozvoj Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva vyprosujem príhovor Najsvätejšej Panny Márie Matky Božej a svätého Františka z Assisi, ktorého Chválospev stvorenia inšpiruje mnohých mužov a ženy dobrej vôle žiť na oslavu Stvoriteľa a v úcte voči stvorenstvu“ – píše Svätý Otec v závere listu, ktorý uzatvára požehnaním.

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150810050

757 celkovo 1 dnes